How To Type Nepali Language In laptop Or PC ? कम्पुटरमा सजिलो तरिकाले कसरि नेपाली टाइप गर्ने

root | July 2, 2023


How To Type Nepali Language In laptop Or PC ? कम्पुटरमा सजिलो तरिकाले कसरि नेपाली टाइप गर्ने

कम्प्यूटरमा नेपाली टाइप गर्ने लागि तपाईंले नेपाली टाइपिङ् प्रणाली (Nepali typing system) अनुसर्न सक्नुहुन्छ। तल दिइएका दुई प्रमुख तरिकाहरूमा तपाईंले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ:

 

 

१. नेपाली टाइपिङ् प्रणालीको स्थानीय संयोजन उपयोग गर्नुहोस्:
    - Windows उपयोगकर्ता: यदि तपाईंले Windows चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले नेपाली टाइप गर्नका लागि उपलब्ध नेपाली संयोजनको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो संयोजन नेपाली अक्षरहरूलाई यूनिकोडमा बदल्दछ र तपाईंले नेपाली अक्षरहरू टाइप गर्नका लागि तपाईंको प्राथमिक कुरा-अक्षरटिप्पण नीतिको अनुसरण गर्नुपर्छ।
    - Mac उपयोगकर्ता: Mac कम्प्यूटरमा तपाईंले नेपाली टाइप गर्नका लागि नेपाली संयोजनको स्थानीय संयोजन उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले सिस्टम प्राथमिकता गर्नुहुन्छ र नेपाली संयोजनको उपयोग गर्नुहोस्।

२. नेपाली टाइपिङ् सॉफ्टवेयर उपयोग गर्नुहोस्:
    - यदी  तपाईंले स्थानीय संयोजन सक्षम गर्ने वा स्थानीय संयोजनले तपाईंलाई सन्तुलित गर्ने कारणहरू छन्, तपाईं नेपाली टाइपिङ् सॉफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सॉफ्टवेयरमा "Google Input Tools" र "Preeti to Unicode Converter" सहितका बढी विकल्पहरू छन्। तलको अनुक्रममा पठाउनुहोस्: 

 

 - "Google Input Tools" प्रयोग गर्नका लागि:
        1. Google Input Tools साइटमा जानुहोस् (https://www.google.com/inputtools/)
        2. तपाईंको भाषाको रूपमा "नेपाली" छान्नुहोस्।
        3. वेब ब्राउजरमा "Google Input Tools" एक्सटेंशन स्थापना गर्नुहोस्।
        4. अब तपाईंले नेपाली टाइप गर्नका लागि तपाईंको भाषा छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अंग्रेजी अक्षरहरूमा नेपाली अक्षरहरू टाइप गर्न सक्नुहुनेछ।

    - "Preeti to Unicode Converter" प्रयोग गर्नका लागि:
        1. "Preeti to Unicode Converter" डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्।
        2. उपयोगकर्ता इन्टरफेसमा खुल्ला हुनेछ।
        3. तपाईंले आफ्नो पूर्व प्रकारको टाइप टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले नेपाली अक्षरहरू टाइप गर्नका लागि उनिकोडमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।

 

यो सबै तरिकाहरूले तपाईंलाई तपाईंको कम्प्यूटरमा नेपाली टाइप गर्न मद्दत गर्नेछन्। तपाईंले आफ्नो अनुकूल तरिकालाई छान्नुहोस् र सजिलो गर्नुहोस्।


Share This:

Share Tweet


0 COMMENTS:

How to Hide Folder in Windows | Bigsansar

<h2 style="font-style:italic">To hide a folder in Windows, you can follow these steps:</h2> <h3><

Read More
this username is taken , but you can try a different one in tiktok

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">TikTok, like many other online platforms, shows the mes

Read More
How To Type Nepali Language In Computer Or Laptop System | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">To type in the Nepali language on your computer or lapt

Read More
How To Type Nepali Language In laptop Or PC ? कम्पुटरमा सजिलो तरिकाले कसरि नेपाली टाइप गर्ने

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">कम्प्यूटरमा नेपाली टाइप गर्ने लागि तपाईंले नेपाली टाइपि

Read More
How to Make a YouTube Thumbnail! | Filmora Tutorial | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">Creating a YouTube thumbnail is an important step in at

Read More
How I Make My Thumbnails | Create Professional Thumbnails For Youtube Videos

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">Creating professional thumbnails for YouTube videos usi

Read More
How to add Watch Video button on facebook | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">To add a &quot;Watch Video&quot; button on Facebook, yo

Read More
Bigsansar first QNA video | how to share link on instagram post | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">To share a link on an Instagram post, you need to follo

Read More
Best Category For Youtube Channel | Best Earning Topic On Youtube | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">Choosing the best category for a YouTube channel depend

Read More
How to promote facebook page for free | Bigsansar

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">Yes, joining Facebook groups can be an effective way to

Read More